Zaproszeni goście i prelegenci

Rada programowa i dydaktyczna Konferencji

Andrzej Arendarski – Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej.

Mieczysław Bieniek – Generał prof. b. doradca Ministra ON, b. Zastępca dowódcy strategicznego NATO.

Tadeusz Donocik – Prezes Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.

Krzysztof Gawkowski – Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast, członek Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Arkadiusz Hołda – Prezes Zarządu Telewizji TVS, Kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Jacek Janiszewski – Inicjator Welconomy Forum w Toruniu.

Krzysztof Kacprowicz – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji ,,Mediakom”.

Michał Kleiber – Profesor dr hab. inż., b. minister nauki, b. prezes i aktualny członek rzeczywisty PAN, ambasador Komisji Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej, prezydent The European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS).

Jan Klimek – Profesor nadzw. dr hab. Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, Prezes Katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Sławomir Kułakowski – Pułkownik rezerwy, Prezes Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju, b. doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ds. gospodarczo-obronnych.

Robert Kośla – Dyrektor Sektora Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności na Region Europy Środkowej i Wschodniej Microsoft Europe.

Andrzej Lewiński – Przewodniczący Komitetu Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego, b. Z-ca GIODO.

Andrzej Ligus – Prezes Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.

Ryszard Łukasik – Admirał Floty, b. dowódca Marynarki Wojennej, b. Zastępca Szefa Biura Narodowego, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydecie RP.

Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Leszek Maśniak – Wiceprzewodniczący Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i szef zespołu architektury Ministerstwa Cyfryzacji. Twórca koncepcji projektu ZPA i analityki publicznej, członek Mensa.

Ryszard Nowak – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Bogusław Pacek – Profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk wojskowych, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były doradca MON oraz były rektor Akademii Obrony Narodowej. Uczestnik wojskowych, zagranicznych misji pokojowych.

Wiktor Pawlik – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach.

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich.

Ryszard Pregiel – Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Adam Rapacki – Generał policji, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, założyciel Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy.

Tamara Rud – Przewodnicząca w Polsko – Izraelskim Konsorcjum dla Cyberbezpieczeństwa.

Jacek Silski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej.

Piotr Soyka – Prezes Zarządu Remontowa Holding S.A.

Janusz Steinhoff – b. Wicepremier RP, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

Bogdan Szulc – Profesor dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej.

Stanisław Trenczek – Dr hab. inż. prof. nadzw., Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Stanisław Wziątek – b. Przew. Komisji Sejmowych Obrony Narodowej i Służb Specjalnych.

Piotr Zaskórski – Profesor dr hab. inż., Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania na Wydziale Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej.

Tomasz Zjawiony – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej.